Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης “Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών” και αποτελείται από ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών, οι οποίες διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Έχει δε ως απώτερο στόχο την αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.
Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών πλαισιώνεται από την έκδοση Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίες απλοποιούν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες.
Το έργο συντονίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και πρόκειται να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα του χώρου της δωρεάς αίματος (π.χ. κατακερματισμένα ιστορικα αιμοδοτών).

Σκοπός

 • Να αυξήσει την ασφάλεια και την ποιότητα του αίματος και των παραγώγων αυτού.

 • Να ενοποιήσει και να αξιοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων, τα οποία θα αναβαθμίσουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων προς όφελος των πολιτών.

 • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό εμπνέοντας τους ήδη υπάρχοντες εθελοντές αιμοδότες και προσελκύοντας νέους.

Στόχοι

 • Υλοποίηση ενός καινοτόμου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, το οποίο θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες κατακερματισμένες βάσεις δεδομένων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο.

 • Βελτίωση και εξορθολογισμός της διαδικασίας καταχώρησης των μονάδων αίματος μέσω της λειτουργίας ενός διαδικτυακού συστήματος.

 • Ενοποίηση των εγγραφών των αιμοδοτών και αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας του αίματος.

 • Έκδοση και παροχή Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών στους εθελοντές δότες.

 • Δημιουργία αναφορών ανά αιμοδότη αντί ανα συλλεχθείσας μονάδας αίματος.

 • Παρακολούθηση της συλλογής αίματος σε εθνικό επίπεδο.

 • Ανάπτυξη ενός πλαισίου για τον καθορισμό της δίκαιης κατανομής των ασταθών παραγώγων του αίματος σε περιόδους σοβαρής έλλειψης.

 • Καταγραφή και παρακολούθηση της δωρεάς αίματος.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ευαισθητοποίησης για την προώθηση της δωρεάς αίματος και του “Δώρου Ζωής” στο ευρύ κοινό.

 • Κάμψη της άρνησης δωρεάς αίματος εστιάζοντας σε στοχευμένες ενέργειες μάρκετινγκ στους δότες.

 • Επανεξέταση και αποτίμηση των μεθόδων μάρκετινγκ και του σχεδιασμού εξορμήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την αιμοδοσία.

 • Μεγιστοποίηση της μετατροπής των δυνητικών δοτών σε πραγματικούς δότες αίματος και της μετατροπής των δοτών αντικατάστασης σε εθελοντές μη αμειβόμενους αιμοδότες, βοηθώντας το E.KE.A. να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ισχυρή και βιώσιμη υπηρεσία συντονισμού των αιμοδοτών.

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας, λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Υποβοηθά έτσι την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της χώρας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών.

Το ΕΔΥΤΕ έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Με εμπειρία 20 και πλέον ετών στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής, καθώς και με ισχυρή διεθνή παρουσία, αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.

Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΔΥΤΕ συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Το ΕΔΥΤΕ είναι επίσης το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Network – NREN).

Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΕΔΥΤΕ υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων και ανοικτών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

W: www.grnet.gr

Twitter: @grnet_gr || Facebook: @grnet.gr || LinkedIn: grnet || YouTube: GRNET EDET

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) αντιπροσωπεύει την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας κατά τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αυτού.

Το E.KE.A. είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό προγραμμάτων προσέλκυσης και διατήρησης των αιμοδοτών, προγραμμάτων αγωγής υγείας και διεξαγωγής εκστρατείας ευαισθητοποίησης με σκοπό την προώθηση και την ενθάρρυνση της εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας. Θεσπίζει κατάλληλα μέτρα και πρωτοβουλίες εξασφαλίζοντας ότι οι δότες χαίρουν μεγάλης δημόσιας αναγνώρισης, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.