Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης “Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών” και αποτελείται από ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών, οι οποίες διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Έχει δε ως απώτερο στόχο την αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.
Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών πλαισιώνεται από την έκδοση Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίες απλοποιούν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες.
Το έργο συντονίζεται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. – το εθνικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό δίκτυο, σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και πρόκειται να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα του χώρου της δωρεάς αίματος (π.χ. κατακερματισμένα ιστορικα αιμοδοτών).

Σκοπός

 • Να αυξήσει την ασφάλεια και την ποιότητα του αίματος και των παραγώγων αυτού.

 • Να ενοποιήσει και να αξιοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων, τα οποία θα αναβαθμίσουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων προς όφελος των πολιτών.

 • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό εμπνέοντας τους ήδη υπάρχοντες εθελοντές αιμοδότες και προσελκύοντας νέους.

Στόχοι

 • Υλοποίηση ενός καινοτόμου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, το οποίο θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες κατακερματισμένες βάσεις δεδομένων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο.

 • Βελτίωση και εξορθολογισμός της διαδικασίας καταχώρησης των μονάδων αίματος μέσω της λειτουργίας ενός διαδικτυακού συστήματος.

 • Ενοποίηση των εγγραφών των αιμοδοτών και αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας του αίματος.

 • Έκδοση και παροχή Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών στους εθελοντές δότες.

 • Δημιουργία αναφορών ανά αιμοδότη αντί ανα συλλεχθείσας μονάδας αίματος.

 • Παρακολούθηση της συλλογής αίματος σε εθνικό επίπεδο.

 • Ανάπτυξη ενός πλαισίου για τον καθορισμό της δίκαιης κατανομής των ασταθών παραγώγων του αίματος σε περιόδους σοβαρής έλλειψης.

 • Καταγραφή και παρακολούθηση της δωρεάς αίματος.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ευαισθητοποίησης για την προώθηση της δωρεάς αίματος και του “Δώρου Ζωής” στο ευρύ κοινό.

 • Κάμψη της άρνησης δωρεάς αίματος εστιάζοντας σε στοχευμένες ενέργειες μάρκετινγκ στους δότες.

 • Επανεξέταση και αποτίμηση των μεθόδων μάρκετινγκ και του σχεδιασμού εξορμήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την αιμοδοσία.

 • Μεγιστοποίηση της μετατροπής των δυνητικών δοτών σε πραγματικούς δότες αίματος και της μετατροπής των δοτών αντικατάστασης σε εθελοντές μη αμειβόμενους αιμοδότες, βοηθώντας το E.KE.A. να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ισχυρή και βιώσιμη υπηρεσία συντονισμού των αιμοδοτών.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) λειτουργεί με τη μορφή κρατικής ανώνυμης εταιρείας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Αποστολή του είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υποδομές και υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας, και να είναι αρωγός στη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ευρύ κοινό.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι ο εθνικός πάροχος δικτύου για την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, λειτουργεί το ελληνικό ακαδημαϊκό δίκτυο που συνδέει τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Χώρας μέσω οπτικών ινών σε ταχύτητες μέχρι 10Gbps. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. παίζει επίσης πρωτεύοντα ρόλο σε εθνικό επίπεδο στον τομέα των κατανεμημένων ερευνητικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και δημόσιων υποδομών υπολογιστικού νέφους (cloud IaaS Ωκεανός).

Twitter: @grnet_gr

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) αντιπροσωπεύει την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας κατά τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αυτού.

Το E.KE.A. είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό προγραμμάτων προσέλκυσης και διατήρησης των αιμοδοτών, προγραμμάτων αγωγής υγείας και διεξαγωγής εκστρατείας ευαισθητοποίησης με σκοπό την προώθηση και την ενθάρρυνση της εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας. Θεσπίζει κατάλληλα μέτρα και πρωτοβουλίες εξασφαλίζοντας ότι οι δότες χαίρουν μεγάλης δημόσιας αναγνώρισης, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.