Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος και οργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας

Kοινό Δελτίο Τύπου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET)

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την έναρξη υλοποίησης του έργου για την «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου».

Με την υλοποίηση του έργου, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της οργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνεται το υφιστάμενο έργο «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» με στόχο το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αίματος και να βελτιώσει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του Ε.ΚΕ.Α..

Με την υλοποίηση του έργου θα αναβαθμιστεί η συνολική διαχείριση του αίματος και των παραγώγων αυτού, η διαχείριση των μεταγγίσεων, η υποστήριξη της αιμοεπαγρύπνησης και η διαχείριση της αιμοθεραπείας. Επίσης, αναμένεται αύξηση της ποιότητας και της ασφάλειας του διακινούμενου αίματος, ενώ επιπλέον, τα οφέλη για τους πολίτες και τα κέντρα αίματος είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξυπηρέτησης αιμοδοτών και ασθενών, καθώς και η ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού φόρτου στις αρμόδιες υπηρεσίες αιμοδοσίας.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

 

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ που ιδρύθηκε με τον νόμο περί αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (Ν.3402/2005). Με αυτόν τον νόμο τέθηκαν οι απαραίτητες συνθήκες και η κατεύθυνση προς την δημιουργία Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, προσαρμοσμένου στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις βέλτιστες πολιτικές οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Χωρών. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, όπου γίνεται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος του αίματος, όπως και η παραγοντοποίηση αυτού. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) αποτελεί προσπάθεια για την άρτια, σταδιακή και επιστημονικά αποδεκτή αναδιοργάνωση της Αιμοδοσίας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ekea.gr/

 

Σχετικά με την ΕΔΥΤΕ A.E.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.) είναι τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών, την σύνταξη και υλοποίηση την εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Κατέχει κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αξιοποιώντας εμπειρία 24 ετών λειτουργίας στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής και εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες: https://grnet.gr/